Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng
Terms Of Use

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với Website Happy Leader Community www.happyleadercommunity.com.  Dịch vụ của Website được cung cấp bởi Công ty TNHH Shasu Group có trụ sở tại Việt Nam. Chúng tôi hoạt động theo Pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (“Pháp luật”).

Bằng việc sử dụng Hệ thống của Website, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ trên website www.happyleadercommunity.com, bạn đang đồng ý với các Điều khoản sử dụng dưới đây. Do đó, bạn vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều khoản sử dụng và đảm bảo rằng bạn đồng ý với tất cả các nội dung trước khi sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của Website. Lưu ý rằng Website có thể cập nhật và thay đổi các Điều khoản Quy định bảo mật mà không cần thông báo trước.

TERMS OF USE 

Welcome to the Happy Leader Community Website www.happyleadercommunity.com. Our Service is provided by HR Strategy Co., based in Vietnam. We activate in accordance with the laws of the Socialist Republic of Vietnam (“The Law”).

By using the Website System, including but not limiting to the services on the website www.happyleadercommunity.com, you agree to follow the Terms of Use. Therefore, please read carefully the content of the Terms of Use and make sure you agree to all content before using any Website Services. Note that Terms of Use may update and change these Terms of Use without prior notice.

Quyền Sở Hữu Và Chủ Sở Hữu
Property And Property Holder Rights

QUYỀN SỞ HỮU VÀ CHỦ SỞ HỮU

Toàn bộ dữ liệu và nội dung của Website, bao gồm những không giới hạn mã nguồn, cấu trúc dữ liệu, giao diện thiết kế, thông tin người sử dụng, các nhãn hiệu, logo, hình ảnh đều là Tài sản của Chúng tôi, các đơn vị liên kết của Chúng tôi và/ hoặc khách hàng của Chúng tôi (“Chủ sở hữu”). Mọi hành vi được liệt kê sau đây, nếu như chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Chúng tôi, đều được coi là hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của Chủ sở hữu: hành vi truy cập trái phép vào hệ thống; hành vi sao chép trái phép Tài sản; hành vi can thiệp, chỉnh sửa Tài sản vì bất kì mục đích nào; hành vi khai thác Tài sản vì mục đích thương mại.

Chúng tôi có quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạm Quyền sở hữu thực hiện bởi bất kì cá nhân, tổ chức nào mà không cần báo trước. Trong trường hợp hành vi xâm phạm gây ra tổn thất về tài sản, dù là tài sản hữu hình hay vô hình, Chúng tôi bảo lưu quyền khởi kiện và yêu cầu các cá nhân, tổ chức đã thực hiện hành vi vi phạm bồi thường theo quy định của Pháp luật.

PROPERTY AND PROPERTY HOLDER RIGHTS

All data and content of the Website, including unlimited source code, data structure, design interface, user information, employment information, logos, images are the property of us, our affiliates and/or our customers (the ” Owner “). All actions listed below, without our prior written consent, are considered as infringements of the Owner’s lawful ownership: unauthorized access to the system, unauthorized copying of Property; intervention, modification of Property for any purpose; acts of exploiting properties for commercial purposes.

We have the right to take precautionary measures, prevent infringements of the Property Rights committed by any individuals or organizations without prior notices. In case the infringement causes damage to property, whether tangible or intangible, we have the right to initiate a lawsuit and request individuals and organizations that have committed actions of infringing compensation according to regulations of the Laws.

Quyền Và Trách Nhiệm Của Người Sử Dụng
Rights And Responsibilities Of Users

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, bạn phải cam kết rằng mình có đủ năng lực hành vi và không phải là đối tượng bị hạn chế nhận các dịch vụ theo Pháp luật để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc này.

Bạn có quyền lựa chọn sử dụng các tính năng mà Chúng tôi cung cấp cho Người sử dụng, chẳng hạn như khởi tạo tài khoản, tạo hồ sơ thông tin, viết bài trên diễn đàn, blog, mua các dịch vụ trả phí, sử dụng các tiện ích trên Website.

Bạn có quyền tiếp cận các thông tin mà Chúng tôi niêm yết, tuy nhiên cần lưu ý rằng việc khai thác, lưu trữ và chia sẻ các thông tin này phải tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều khoản sử dụng và quy định về bảo mật

Khi đưa bất kỳ thông tin nào lên hệ thống Website, Website bạn đang đồng ý rằng các thông tin đó không ở trạng thái cần bảo mật. Các thông tin này có thể được bên thứ Ba tiếp cận, sao chép, lưu trữ lại.

Bạn chịu trách nhiệm về tính xác thực và tính hợp pháp đối với toàn bộ thông tin do bạn đăng tải lên hệ thống Website www.happyleadercommunity.com. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải biết trước các nội dung bạn đăng tải đã được xác thực hay chưa. Do đó, trong trường hợp được Chúng tôi yêu cầu giải trình khi có nghi ngờ, bạn có nghĩa vụ chứng minh các thông tin bạn đăng tải là phù hợp và chính xác.

Các hành vi bị nghiêm cấm:

 • Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Xâm phạm quyền nhân thân của người khác; và /hoặc hoặc làm nhục, nói xấu, bôi nhọ người khác; và /hoặc hoặc gây tổn hại hoặc bất lợi cho người khác.
 • Tuyên truyền, phát tán thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự đồng ý của họ.
 • Sử dụng từ ngữ, hình ảnh trái với truyền thống đạo đức của Việt Nam;
 • Quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật
 • Truyền tệp máy tính bị nhiễm
 • Sử dụng rô bốt, trình thu thập dữ liệu và /hoặc hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào và /hoặc hoặc theo dõi và thu thập tài liệu trang web theo cách thủ công cho bất kỳ mục đích tái sử dụng nào mà không được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và /hoặc hoặc quy trình nào để vi phạm hoặc cố ý xâm phạm hoạt động của trang web.
 • Bất kỳ hành động nào trái pháp luật và /hoặc hoặc bị cấm bởi luật pháp tương ứng của họ.
 • Gửi thư, email, gọi điện, hoặc gửi những bản fax không cần thiết để quảng bá và /hoặc hoặc quảng cáo sản phẩm, dịch vụ cho những người dùng khác trên hệ thống Website.
 • Sao chép và lưu trữ một lượng lớn thông tin người dùng cho các mục đích không công khai;
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt số tiền không hợp lý hoặc không cân xứng trên hệ thống Trang web
 • Nếu bạn được cấp quyền truy cập hoặc mật khẩu để truy cập vào các khu vực hạn chế của hệ thống Website, việc chia sẻ quyền hoặc mật khẩu này với bất kỳ người nào khác sẽ bị hạn chế;

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF USERS

When using our Services, you must pledge that you are competent and not restricted to receive services to establish a binding contract.

You have the right to use the features that We provide to Users, such as creating an account, creating an information profile, posting on forums, blogs, purchasing paid services, and using the utilities on the Website.

You have the right to access the information we list, however, please note that the exploitation, storage and sharing of this information must comply with the provisions of the Law, Terms of Use and Regulations about security.

By submitting any information to the Web system, you are agreeing that the information is not in a state of confidentiality. This information may be accessed, copied and stored by a third party.

You are responsible for the authenticity and legality of all information posted to the Happy Leader Community website. We are under no obligation to know if the content you have submitted has been authenticated. Therefore, in the case of our request for explanation when in doubt, you are obliged to prove that the information you post is appropriate and accurate.

Prohibited acts:

 • Against the state of the Socialist Republic of Vietnam.
 • Infringing upon the personal rights of others; and / or humiliate, defame, defame others; and/ or harm or disadvantage others.
 • Propagating and distributing personal information of third parties without their consent.
 • Using words and images contrary to Vietnam’s ethical traditions;
 • Advertising and propagating goods and services on the prohibited list prescribed by Law
 • Transmitting infected computer files
 • Using robots, spiders and / or any automated devices, and / or manually monitoring and collecting website materials for any reuse purposes without permission in advance by us in writing.
 • Using any device, software and / or process to infringe or intentionally compromise website activity.
 • Any actions that are unlawful and / or prohibited by their respective laws.
 • Send letters, emails, make calls, or send unnecessary faxes to promote and/or advertise products or services to other users on the Website system.
 • Copy and store large amounts of user information for non-public purposes;
 • Take any action that imposes an unreasonable or disproportionate amount on the Website system
 • If you are granted access rights or passwords to access restricted areas of the Website system, sharing this permission or password with any other person will be restricted;
Quyền Và Trách Nhiệm Của Chúng Tôi
Our Rights And Responsibilities

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Website được Chúng tôi xây dựng và quản lý nhằm mục đích tạo một Nền tảng (platform) dành cho tất cả thành viên của Happy Leader Community: cập nhật thông tin những bài giảng miễn phí/ có phí, sử dụng các tiện ích từ website. Nền tảng của Chúng tôi cho phép người sử dụng tạo hồ cá nhân; xem danh sách các bài giảng miễn phí/ có phí; tham khảo và chọn mua sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp; viết blog,…

Chúng tôi là nơi kết nối tất cả thành viên muốn trở thành nhà lãnh đạo hạnh phúc, mong muốn tham gia các buổi chia sẻ của các diễn giả từ Cộng đồng, muốn sử dụng những tiện ích khác từ website.

OUR RIGHTS AND RESPONSIBILITIES

The website is built and managed by us for the purpose of creating a Platform to help members of the Happy Leader Community who need to update all free/ fee course, use utilities from the website. Our platform allows members to create profiles, take all free/fee courses as reference, buy enterprise products and services; blogging,…

We are a place to connect all members who want to become a happy leader, participate in sharing sessions of speakers from the Community, and want to use other utilities from the website. 

TÌM SỰ KIỆN

Contact Us