Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật
Privacy Policy

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chào mừng bạn đến với Website Happy Leader Community.  Dịch vụ của Website được cung cấp bởi Công ty TNHH Shasu Group có trụ sở tại Việt Nam. Chúng tôi hoạt động theo Pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (“Pháp luật”).

Bằng việc sử dụng Hệ thống của Website, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ trên website www.happyleadercommunity.com, bạn đang đồng ý với các Điều khoản sử dụng dưới đây. Do đó, bạn vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều khoản sử dụng và đảm bảo rằng bạn đồng ý với tất cả các nội dung trước khi sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của Website. Lưu ý rằng Website có thể cập nhật và thay đổi các Điều khoản Quy định bảo mật mà không cần thông báo trước.

PRIVACY POLICY

Welcome to the Happy Leader Community Website. Our Recruitment Service is provided by Shas Group Ltd,., based in Vietnam. We activate in accordance with the laws of the Socialist Republic of Vietnam (“The Law”).

By using the Website System, including but not limiting to the services on the website www.hrstrategy.vn, you agree to follow the Privacy Policy. Therefore, please read carefully the content of the Privacy Policy and make sure you agree to all content before using any Website Services. Note that Privacy Policy may update and change these Privacy Policy without prior notice.

Cam Kết Của Chúng Tôi
Our Commitment

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi, cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của Người sử dụng. Quy định bảo mật này thể hiện chính sách bảo vệ thông tin cá nhân mà Chúng tôi đang áp dụng đối với Người sử dụng của website www.happyleadercommunity.com (“Website”).

OUR COMMITMENT

We commit to respecting the User’s personal information. This privacy statement represents the privacy policy we are applying to the Users of our website www.hrstrategy.vn (“Website”).

Phạm Vi Thu Thập Thông Tin
Scope Of Collecting Information

PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

– Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ Người sử dụng khi Người sử dụng điền vào biểu mẫu trên Website bao gồm nhưng không giới hạn: email, số điện thoại, tên công ty, vị trí làm việc.

– Chúng tôi thu thập các ý kiến phản hồi từ Người sử dụng.

– Chúng tôi có thể thu thập các thông tin về thiết bị của Người sử dụng như: như tên thiết bị, hệ điều hành, kích cỡ màn hình, ngôn ngữ.

SCOPE OF COLLECTING INFORMATION

– We collect personal information from the User when the User fills in the form on the Website including but not limited to: email, phone number, company name, working position.

– We collect feedback from Users.

– We may collect information about User’s device such as device name, operating system, screen size, language.

Mục Đích Thu Thập Thông Tin
Purpose Of Information Collecting

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập thông tin từ Người sử dụng để:

– Vận hành và cải thiện chất lượng dịch vụ của Chúng tôi.

– Cá nhân hóa trải nghiệm của Người sử dụng: chúng tôi phân tích và đưa ra những dự đoán về nhu cầu của Người sử dụng và phân vùng để Người sử dụng được ưu tiên tiếp cận những vùng thông tin phù hợp nhất với nhu cầu đó.

– Giới thiệu tới Người sử dụng các thông tin mà Chúng tôi cho rằng sẽ hữu ích, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ, chương trình ưu đãi và các gợi ý về tính năng.

PURPOSE OF INFORMATION COLLECTING

We collect information from Users to:

– Operate and improve the quality of our services.

– Personalize the User experience: we analyze and make predictions about the needs of the Users and the partition so that the User has priority access to the information areas that best suit the needs.

– Introduce to the User information that we think will be useful, including but not limited to services, incentive programs and feature suggestions.

Chia Sẻ Thông Tin
Share Information

CHIA SẺ THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của Người sử dụng sẽ không bị chia sẻ với các công ty hoặc tổ chức khác với bất cứ mục đích, lý do gì khi chưa được sự đồng ý của Người sử dụng. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu hoặc khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho Chúng tôi trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật.

SHARE INFORMATION

User’s personal information will not be shared with other companies or organizations for any purpose, reason without the User’s consent. However, we may provide information to authorities upon request or when such information is determined to have a negative impact on us in compliance with the laws.

Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin
Time Storage Information

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Mọi thông tin được Chúng tôi lưu trữ cho tới khi Người sử dụng yêu cầu xóa thông tin cá nhân của chính mình hoặc Chúng tôi cho rằng việc lưu trữ thông tin đó là không cần thiết.

TIME STORAGE INFORMATION

All information is stored by us until User requests to delete his or her own personal information or we believe it is not necessary to store such information.

Thay Đổi Và Xóa Bỏ Thông Tin
Changing And Deleting Information

THAY ĐỔI VÀ XÓA BỎ THÔNG TIN

Người sử dụng có thể thay đổi hoặc xóa một phần hay toàn bộ thông tin mà mình đã nhập tại giao diện quản lý tài khoản cá nhân. Chúng tôi có thể hỗ trợ xóa bỏ thông tin nếu Người sử dụng yêu cầu, tuy nhiên Người sử dụng cần phải chứng minh mình có quyền hợp pháp đối với các thông tin đó.

CHANGING AND DELETING INFORMATION

Users can change or delete part or all of the information that they have entered in the personal account management interface. We may assist in deleting information if User requests it, but User needs to prove that he/she has legal rights to such information.

Mật Khẩu Đăng Nhập
Login Password

MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP

Mỗi tài khoản đều có một mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống Website Happy Leader Community. Nếu tài khoản của Người sử dụng đang sử dụng mật khẩu mặc định do hệ thống tự động thiết lập, Người sử dụng nên thay đổi mật khẩu này sớm nhất có thể.

Mật khẩu của Người sử dụng luôn được mã hoá, Chúng tôi không có quyền biết mật khẩu đó. Nếu Người sử dụng quên mật khẩu, Chúng tôi có thể hỗ trợ bằng cách: khóa tài khoản hoặc gửi cho Người sử dụng mã truy cập mới tới địa chỉ email do Người sử dụng đã cung cấp.

Người sử dụng có trách nhiệm bảo quản mật khẩu của mình và không nên chia sẻ nó cho bất kỳ ai. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kì thiệt hại nào xảy ra do Người sử dụng để lộ mật khẩu cho bên thứ ba. Trong trường hợp Người sử dụng để lộ mật khẩu và dẫn đến gây thiệt hại cho Chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, Người sử dụng sẽ có trách nhiệm phối hợp với Chúng tôi và các bên liên quan để khắc phục và bồi thường thiệt hại.

LOGIN PASSWORD

Each account has a password to log in to the Happy Leader Community Website system. If User’s account is using the default password set by the system automatically, User should change this password as soon as possible.

User passwords are always encrypted, We do not have the right to know that password. If you forget your password, we can assist you by: locking your account or sending users a new access code to the email address provided by User.

Users are responsible for preserving their password and should not share it with anyone. We are not responsible for any damage caused by the User to disclose the password to a third party. In the event that the User discloses the password and results in damage to us or any third party, the user will be responsible for cooperating with us and related parties to repair and compensatory damages.

Bảo Vệ Quyền Trẻ Em
Protect Children's Rights

BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM

Chúng tôi đều tuân thủ các yêu cầu của COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin từ bất cứ ai dưới 13 tuổi.

PROTECT CHILDREN’S RIGHTS

We comply with the requirements of COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), We do not collect any information from anyone under 13 years old.

Chính Sách Bảo Mật Trực Tuyến
Online Privacy Policy

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TRỰC TUYẾN

Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho các thông tin thu thập được thông qua trang Website của Chúng tôi.

ONLINE PRIVACY POLICY

This online privacy policy applies only to information collected through our website.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Contact Us

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật này, hoặc cần gửi phản hồi về việc sử dụng thông tin các nhân sai mục đích, bạn có thể liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty TNHH Shasu Group

Địa chỉ: 64 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Email: success@shasugroup.com

Hotline: 09 3782 3782

CONTACT US

If you have any questions regarding this privacy policy, or need to send feedback about the wrong use of personal information, you can contact us at the following address:

Shasu Group Limited

Address: 64 Nguyen Dinh Chieu, District 1, TP. HCM, Vietnam

Email: success@shasugroup.com

Hotline: 09 3782 3782

TÌM SỰ KIỆN

Contact Us